Obec Knínice

Orientační navigace:

Mapka umístění obce
Obec Knínice
Knínice 2
586 56 Telč
tel.: 608 333 247
IDDS: gzva598
e-mail: kninice@ji.cz
www.obec-kninice.cz
ÚVODInformace dle zákonaVyhlášky a nařízení002_OZV - kulturní akce

002_OZV - kulturní akce

 

Obec Knínice
 
Obecně závazná vyhláška č. 2
 
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
 
 
    Zastupitelstvo obce Knínice se na svém zasedání dne 04. 08. 2011 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních akcí
          
1.      Taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní akce, včetně akcí provozovaných venkovní produkcí (dále jen „akce“), lze provozovat v katastrálním území obce Knínice pouze v době od 08:00 hodin do 22:00 hodin.
 
2.      V mimořádných případech může zastupitelstvo obce Knínice, na základě písemné žádosti (doporučeným dopisem) pořadatele, povolit výjimku z časového omezení, nejdéle však do 05:00 hodin, a to za podmínky dodržení limitu hlučnosti pro noční dobu 1).
Písemnou žádost (doporučeným dopisem) o výjimku podává pořadatel Obecnímu úřadu Knínice nejpozději 30 dnů před pořádáním akce.
 
Článek 2
Oznamovací povinnost
 
    Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu Knínice 30 dnů před jejím konáním:
 
a)      jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele akce; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b)      označení druhu akce nebo opakujících se akcí, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c)      předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d)      počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e)      údaje o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel akce tuto osobu určí,
f)        údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat,
g)      lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených akcí,
h)      způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 2),
i)        způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany 3),
j)        způsob zajištění čistoty a pořádku na svém nebo užívaném pozemku pořadatelem tak, aby nedošlo k narušení vzhledu obce 4).
Článek 3
Pořadatelská služba
 
    Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
 
 
Článek 4
Účinnost
 
    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení, tj. dnem 04.08. 2011.
 
 
 
 
 
Libor Klimeš
místostarosta obce
 
 
Stanislav Veselý
starosta obce
 
 
 
 
 
___________________________________________________________
1)       § 30 odst. 1 a 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
2)       § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)       Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2, zákona o požární ochraně; Nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5, zákona o požární ochraně – Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004 ze dne 3. 8. 2004.
4)       § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 08. 2011
                                                                                                                     
Sejmuto z úřední desky dne :     25.08.2011
©2009 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi Prohlášení o přístupnosti