Obec Knínice

Orientační navigace:

Mapka umístění obce
Obec Knínice
Knínice 2
586 56 Telč
tel.: 608 333 247
IDDS: gzva598
e-mail: kninice@ji.cz
www.obec-kninice.cz
ÚVODInformace dle zákonaVyhlášky a nařízení001_OVZ o zajištění nočního klidu

001_OVZ o zajištění nočního klidu

 

Obec Knínice
 
Obecně závazná vyhláška č. 1
 
O zajištění nočního klidu a omezení hlučnosti
 
    Zastupitelstvo obce Knínice se na svém zasedání dne 4. 8. 2011 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
 
Noční klid
 
    1. Noční klid je v obci stanoven na dobu 22:00 hodin do 06:00 hodin
    2. V tomto čase je povinnost každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
 
Článek 2
 
    O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu je povinností, v době od 06.00  hodin do 15.00 hodin, zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, jako například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů a podobných hlučných zařízení a přístrojů.
 
Článek 3
 
    Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 1), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.
 
Článek 4
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení, tj. dnem 04. 08. 2011.
 
 
 
 
 
Libor Klimeš
místostarosta obce
 
 
Stanislav Veselý
starosta obce
 
___________________________________________________________________________
1) například § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nebo § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:            10.08. 2011
 
Sňato z úřední desky dne:                    25.08.2011
 
 
©2009 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi Prohlášení o přístupnosti